http://behtan-news.ir/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/

هیچ چیز گویاتر از چهره کودکان نیست. چنین تصاویری نیاز به تفسیر ندارند.
Source: iranianuk

Uncategorized

Advertisements